• lumpang
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-Ror-10 BN-lib
ข่าวประชุมสัมนา

 • กิจกรรมการพัฒนาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

 • สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 • โครงการบริการวิชาการ..บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน”

 • การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) และการทำวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิกส์

 • การประชุมความร่วมมือผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย สคบท. และ ทคบร.

 • การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 • วิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP