• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
 • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
ข่าวประชุมสัมนา

 • การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “PLC ดีกับนักเรียนไทย จริงหรือ”

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • กิจกรรมทำบุญบัณฑิตวิทยาลัย

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

 • การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

 • การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • กิจกรรมการพัฒนาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

 • สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP