• BN-recruit
 • BN-Ror-10.jpg
 • banner-King
 • 7
BN-recruit1 BN-Ror-10.jpg2 banner-King3 54
ข่าวประชุมสัมนา

 • การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์” ระหว่างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17

 • เสวนาพิเศษ และประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

 • อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการการทำวิทยานิพนธ์/ (E-THESIS)

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน”

 • อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) นักศึกษาปริญญาเอก

 • ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2560

 • อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและสาขาการปกครองท้องถิ่น

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำหน้าวิทยานิพนธ์ • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP