• ปฐมนิเทศ
 • สมัครเรียนต่อปริญญาโท
 • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
 • งานบริหารศึกษาสัมพันธ์
 • Banner_R10.jpg
 • -->
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
ข่าวประชุมสัมนา

 • ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2562

 • การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • โครงการสัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 • การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงาน...

 • การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “PLC ดีกับนักเรียนไทย จริงหรือ”

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • กิจกรรมทำบุญบัณฑิตวิทยาลัย • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP