• Banner_R10.jpg
  • lumpang
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-Ror-10 lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน”


             เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน การเขียนรายงานตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ประจำฝ่ายการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย  รวมทั้งเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรรมในครั้งนี้
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP