• Banner_R10.jpg
  • lumpang
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-Ror-10 lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการการทำวิทยานิพนธ์/ (E-THESIS)


           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (E-THESIS) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จำนวน 45 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายวิทยากร อ้วนสะอาด หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และนายวรวัฒน์  รักดี  นักวิชาการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP