• Banner_R10.jpg
  • lumpang
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-Ror-10 lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

เสวนาพิเศษ และประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”


         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เสวนาพิเศษ และประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” โดยมีนางกุลดา พันธุ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา และมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์การสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ดินเค็ม ภายใต้หลักการของธนาคารน้ำใต้ดินให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชน ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ  คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา  และชมรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ผู้เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานความมั่นคง อาทิ กองทัพภาคที่ 3 กอ.รมน.จว.กำแพงเพชร กรมทหารพรานที่ 35  หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร  โรงเรียน วัด  กลุ่ม/องค์กรชุมชน/ภาคประชาชน นักวิชาการ นักวิจัย  ตัวแทนจาก สวทช. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชรและผู้สนใจจากหลายจังหวัด อาทิ  จังหวัดพิจิตร  สุโขทัย อุตรดิตถ์  พิษณุโลก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี จำนวนประมาณ 800  คน   โดยในช่วงบ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาการหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร   รวมทั้งการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันของภาคประชาสังคม ตลอดจนได้รายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำตามหลักการธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอื่นและจัดกิจกรรมฝึกอบรมหนุนเสริมการดำเนินงานให้ผู้สนใจต่อไป
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP