• Banner_R10.jpg
  • lumpang
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-Ror-10 lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17


               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (ที่ผ่านมา) ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ดร.ประจักษ์  กึกก้อง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
              โดยจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง  "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้    และภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ซึ่งมี  ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ส่วนการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยของเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ครั้งที่ 18  ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป

 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP