• Banner_R10.jpg
  • lumpang
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-Ror-10 lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์” ระหว่างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์” ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม  โดยมีมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน ๘๕  แห่ง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมกัน สำหรับ ระยะเวลาความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา ๕ ปี  นับตั้งแต่วันที่ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ไปจนถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP