• BN-รับสมัคร
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-รับสมัคร--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


     เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)  โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  รวมถึงพิจารณาในวาระต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP