• BN-รับสมัคร
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-รับสมัคร--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


        เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีผู้ที่เข้าร่วมกิจรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวม ๓๕ คน โดยการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อ ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนตาม รายวิชา  ตลอดจนการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะเพื่อพูดคุยและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทของ มหาวิทยาลัยฯ ในอันที่จะสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวกับรายละเอียดในการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP