• BN-รับสมัคร
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-รับสมัคร--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การเข้าตรวจสอบประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 - 2561


      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  รับการเข้าตรวจสอบประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 - 2561 จากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นำโดย  รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  และคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  กระต่ายทอง และอาจารย์วรรณวณัช  ด่อนคร้าม  โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการเขียนรายงานการวางระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2560 - 2561 นี้
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP