• BN-รับสมัคร
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
BN-รับสมัคร--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


          เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมามีนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาและ มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 และถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะผู้บริหารมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกร รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP