• การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา


       เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)          งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

          โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP