• การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)


         เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการฝึกอบรม      เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน      ทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ และสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๙
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP