• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


        เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑  ณ ห้องเรียน ปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์      มรภ.กำแพงเพชร เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย      รศ.ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา มหาวิทยาลัยนเรศวร               ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี ดร.อภิชัย นุชเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ดร.รมย์  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รศ.ดร.ถาวร  สารวิทย์  ผศ.ดร.สุวัฒน์  วรานุสาสน์  ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล และ ดร.ประจบ ขวัญมั่น  ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP