• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา


         เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย  รศ.ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สําราญ  มีแจ้ง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน มหาวิทยาลัยราชธานี   ผอ.สมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รศ.ดร.สมชัย        วงษ์นายะ   รศ..ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์   รศ.ดร.ศรัญ  วงศ์คำจันทร์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่น.
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP