• ปฐมนิเทศ
  • สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
  • งานบริหารศึกษาสัมพันธ์
  • Banner_R10.jpg
  • -->
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมความร่วมมือผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย สคบท. และ ทคบร.


        เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีการจัดประชุมความร่วมมือของผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย สคบท.และ ทคบร.   โดยมี  ผศ.ดร.อดิศร  เนาวนนท์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  กว่า 20 แห่ง       เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้   โดยมี รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ กล่าวรายงาน   และ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี จุฬาฯ กล่าวให้การต้อนรับ   ซึ่งที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการสถานการณ์แนวโน้มการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศ    การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ   การหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการร่วมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  การพัฒนาฐานข้อมูลคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ  การทำวิทยานิพนธ์อิเลกทรอนิกส์ (i-thesis) และข้อหารืออื่น ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป.
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP