• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบริการวิชาการ..บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน”


       เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ     ตามโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในชุมชน โดยการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  โดยคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายถนอม สอนไว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  อำเภอแม่สอด    นายพนม นามผาญ   ผู้ใหญ่บ้านแม่กึ๊ดหลวง ม.๑ ต.แม่กาสา  อ.แม่สอด จ.ตาก นางยุวดี คงอินทร์ ส.อบจ. อ.คลองลาน เขต2 ดำเนินรายการเสวนา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำหรับการสัมมนาครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลานพัฒสา (รพสต.) อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  และเจ้าหน้าหน้าจากเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๐ คน
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP