• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  ที่ผ่านมานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว          พ.ศ.๒๕๖๑” ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ หอประชุม  ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทยในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกโดยมีศิษย์เก่าระดับปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนารุ่นที่ ๑ – ๘ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยให้กับนักศึกษาและผู้ร่วมงานให้ประสบความสุขความเจริญในชีวิต และประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP