• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลาการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ณ ห้องประชุม  ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 12  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การพัฒนาและกำกับมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตรกับประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP