• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมการพัฒนาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการพัฒนาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)  ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

          โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจถึงนโยบายสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย มาตรการการประหยัดพลังงาน โดยนำมาพัฒนาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานสีเขียว ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม KM การพัฒนาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่สำนักงานสีเขียว   (Green Office) โดยคุณอุทุมพร สอนบุญเกิด และคุณกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้  ส่วนในภาคบ่ายมีกิจกรรม 5 ส สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรเป็นอย่างดี
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP