• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)


       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)  เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ   ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารงานบัณฑิตศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ ๗ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง  ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย อาทิ  การรายงานผลการเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ ลำปางวิจัยครั้งที่ ๔ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   การพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายฯ  การใช้งานโปรแกรมจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I – Thesis) การจัดทำวารสารวิชาการเครือข่าย และการปรับเปลี่ยนการบริหารงานเครือข่ายฯ ในส่วนของงานด้านการเงินและงานเลขานุการ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP