• ปฐมนิเทศ
  • สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
  • งานบริหารศึกษาสัมพันธ์
  • Banner_R10.jpg
  • -->
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”


         เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลำปางวิจัยครั้งที่ ๔ ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคลากรเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง ๘ แห่ง เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ตลอดจนอาจารย์ นักวิชาการอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดย “ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช” หลังจากนั้นเป็นการเสวนาโดยตัวแทนผู้บริหารและนักวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ตัวนักวิจัย และ คุณภัทรา มาน้อย ตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาคเหนือ(สกว.) และผู้ดำเนินรายการ ผศ. ดร.ธนกร สิริสุคันธา ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการวิจัยในแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์(Poster Presentation) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง กว่า ๓๙๐ ผลงาน โดยมี ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ดร.สุภาภรณ์ พงศ์ภิญโญโอภาส และดร.ประจักษ์ กึกก้อง ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ผลงานวิจัย ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นช่วงพิธีปิดงานโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น การมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยในปี ๒๕๕๒ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.กมลนัฎ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้รับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งต่อไป. 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP