• ปฐมนิเทศ
  • สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
  • งานบริหารศึกษาสัมพันธ์
  • Banner_R10.jpg
  • -->
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”


       เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวตอนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งกิจกรรมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ    เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจจำนวนทั้งสิ้น  ๕๐ คน 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP