• ปฐมนิเทศ
  • สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
  • งานบริหารศึกษาสัมพันธ์
  • Banner_R10.jpg
  • -->
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมทำบุญบัณฑิตวิทยาลัย


       เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม  ทำบุญ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  วงษ์นายะ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง        เชาวกีรติพงศ์  และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ เลี้ยงพระบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์      อีกทั้งยังเป็นส่วน ร่วมในการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP