• ปฐมนิเทศ
  • สมัครเรียนต่อปริญญาโท
  • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
  • งานบริหารศึกษาสัมพันธ์
  • Banner_R10.jpg
  • -->
  • คำขวัญต่อต้านทุจริต
  • BN-Ror-10.jpg
  • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)  เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ   ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕  อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารงานบัณฑิตศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยก่อนเริ่มการประชุมมีการมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับประธานเครือข่ายฯ ที่ได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง  การรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา การจัดทำวารสารวิชาการเครือข่าย และการศึกษาดูงานที่อุทยานซากุระโคจิม่า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP