• ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กล่าวแนะนำสมาชิกพร้อมกับ ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานของเครือข่าย ต่อ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารงานบัณฑิตศึกษาและบุคลากรเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง ๘ แห่ง เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย ราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการอิสระ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง "มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ และการบรรยายพิเศษ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการวิจัยในแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์(Poster Presentation) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง และมีการมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น และพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งต่อไป คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.เชาวฤธิ์ จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๓
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP