• lumpang
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-Ror-10 BN-lib
ข่าวประชุมสัมนา

 • ส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่22 ธ.ค. 2560

 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี2560 ระหว่างวันที่3 ธ.ค. 2560

 • ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่10 พ.ย. 2560

 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่9 ระหว่างวันที่9 ส.ค. 2560

 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัย วิชาการ ระหว่างวันที่4 ส.ค. 2560

 • ขอเชิญร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่4 ระหว่างวันที่27 ก.ค. 2560

 • การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่26 ก.ค. 2560

 • โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่7 ระหว่างวันที่21 ก.ค. 2560

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่7 ระหว่างวันที่30 มิ.ย. 2560

 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการครั้งที่6 ระหว่างวันที่23 มิ.ย. 2560
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP