แบบฟอร์ม / คำร้องระดับปริญญาเอก

แบบเสนอชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ปอ.1

แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปอ.2

แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปอ.3

แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ปอ.4

แบบเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ปอ.5

แบบเสนอรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ปอ.6

ขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปอ.7

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเก็บข้อมูล(สนทนากลุ่ม)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเก็บข้อมูลทำวิยานิพนธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการทดลองใช้กลยุทธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินกลยุทธ์-ยุทธศสาตร์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความผู้ทรงคุฒวุฒิตรวจเครื่อง

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสัมภาษณ์ข้อมูล

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ connoisseurship

แบบฟอร์มคำร้องขอทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มคำร้องขอทดสอบวัดคุณสมบัติ

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

แบบเสนอชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ปอ.1

แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปอ.2

แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปอ.3

แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ปอ.4

แบบเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ปอ.5

แบบเสนอรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ปอ.6

ขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปอ.7

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเก็บข้อมูล(สนทนากลุ่ม)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเก็บข้อมูลทำวิยานิพนธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการทดลองใช้กลยุทธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินรูปแบบ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความผู้ทรงคุฒวุฒิตรวจเครื่อง

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสัมภาษณ์ข้อมูล

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ connoisseurship

คำร้องขอทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ

คำร้องขอทดสอบวัดคุณสมบัติ

คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

ทดลองใช้-Try-out-เครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP