• ห้องสมุดบัณฑิต
 • คอรัปชั่น
 • รัชกาลที่ 10
ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
ข่าวนักศึกษา

 • วารสารในฐานข้อมูล TCI (ผลประเมินคุณภาพวารสารนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

 • การเปลี่ยนแปลงและขยายเวลากำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2562

 • การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 3/2561

 • ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

 • ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

 • ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 • ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท

 • ผลการสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

 • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP