• plagiarism241260
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
BN-plagiarism241260 BN-Ror-10.jpg 5
ข่าวนักศึกษา

 • ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

 • สมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ2559

 • ผลสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาการปกครองท้องถิ่น

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP