• plagiarism241260
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
BN-plagiarism241260 BN-Ror-10.jpg 5
ข่าวนักศึกษา

 • แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาคนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

 • รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบประมวลความรู้

 • รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ" วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 • ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท เข้ารับการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)

 • แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 • กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 • ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และภาพถ่าย งานพระราชทานปริญญาบัตร
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP