• การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
ข่าวนักศึกษา

 • ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก

 • ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท

 • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

 • รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสัมภาษณ์

 • แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

 • ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP