ณัฐรดา วงษ์นายะ

ณัฐรดา วงษ์นายะย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


ณัฐรดา วงษ์นายะ

ข้าราชการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์

ทำงานปกติ

1

ปีที่วิจัย 2548
ชื่อโครงการ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตามทัศนะ ของประชาชนในเขตตจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2

ปีที่วิจัย 2549
ชื่อโครงการ การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิตในเขตภาคเหนือตอนล่าง
แหล่งทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3

ปีที่วิจัย 2549
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4

ปีที่วิจัย 2549
ชื่อโครงการ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

5

ปีที่วิจัย 2550
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร : เมืองมรดกโลก
แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

6

ปีที่วิจัย 2551
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาสื่อท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัด กำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7

ปีที่วิจัย 2552
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อเพื่อ เด็กและเยาวชนภาคเหนือ
แหล่งทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส).

8

ปีที่วิจัย 2554
ชื่อโครงการ คุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเขตภาคเหนือ
แหล่งทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

9

ปีที่วิจัย 2556
ชื่อโครงการ การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนในเขต ภาคเหนือตอนล่าง
แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

10

ปีที่วิจัย 2559
ชื่อโครงการ การอนรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอจังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

11

ปีที่วิจัย 2556
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

1

ปีที่เผยแพร่ 2553
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เลขหน้า : 87-96

2

ปีที่เผยแพร่ 2554
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาสื่อท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน( มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เลขหน้า : 101-117

3

ปีที่เผยแพร่ 2556
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ภาคเหนือ
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ : 8 ฉบับที่ : 24 เลขหน้า : 57-72

4

ปีที่เผยแพร่ 2557
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
แหล่งที่เผยแพร่ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เลขหน้า : 28-42

5

ปีที่เผยแพร่ 2557
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร
แหล่งที่เผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2557

6

ปีที่เผยแพร่ 2558
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบ การจัดการความรู้ของวิทยาลัยสารพัดช่างในเขตภาคเหนือตอนล่าง
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 9 (พิเศษ) เลขหน้า : 69-84

1

ปีที่วิจัย 2548
ชื่อโครงการ การวิจัยการตลาด
แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร

2

ปีที่วิจัย 2548
ชื่อโครงการ การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3

ปีที่วิจัย 2551
ชื่อโครงการ การสื่อสารการตลาด
แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร

4

ปีที่วิจัย 2553
ชื่อโครงการ สื่อละอ่อน สะท้อนสังคมเหนือ
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์ประสานงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ (ศสน

5

ปีที่วิจัย 2559
ชื่อโครงการ การสื่อสารการตลาด
แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร

6

ปีที่วิจัย 2559
ชื่อโครงการ การวิจัยนิเทศศาสตร์
แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร


ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP