สมชัย วงษ์นายะ

สมชัย วงษ์นายะย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


สมชัย วงษ์นายะ

ข้าราชการ

สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์

ทำงานปกติ

1

ปีที่วิจัย 2559
ชื่อโครงการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

2

ปีที่วิจัย 2558
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรและตาก
แหล่งทุนวิจัย

3

ปีที่วิจัย 2555
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
แหล่งทุนวิจัย

4

ปีที่วิจัย 2555
ชื่อโครงการ การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
แหล่งทุนวิจัย

5

ปีที่วิจัย 2554
ชื่อโครงการ การประเมินผลการฝึกอบรมครู ศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรและพิจิตร เขต ๑ และ ๒และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ
แหล่งทุนวิจัย

6

ปีที่วิจัย 2553
ชื่อโครงการ การประเมินผลการฝึกอบรมครูแกนนำ ศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์และอุทัยธานี
แหล่งทุนวิจัย

7

ปีที่วิจัย 2553
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร และตาก
แหล่งทุนวิจัย

8

ปีที่วิจัย 2549
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
แหล่งทุนวิจัย

9

ปีที่วิจัย 2547
ชื่อโครงการ การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏ กำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

10

ปีที่วิจัย 2546
ชื่อโครงการ การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันราชภัฏ
แหล่งทุนวิจัย

11

ปีที่วิจัย 2545
ชื่อโครงการ การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาความรู้พื้นฐานการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏ
แหล่งทุนวิจัย

12

ปีที่วิจัย 2545
ชื่อโครงการ การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ของสถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

13

ปีที่วิจัย 2544
ชื่อโครงการ การประเมินโครงการการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ปลอดจากโรคเอดส์ ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ปีงบประมาณ ๒๕๔๓พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

14

ปีที่วิจัย 2542
ชื่อโครงการ การศึกษารูปแบบ ปัญหา และความต้องการในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน ราชภัฏ
แหล่งทุนวิจัย

15

ปีที่วิจัย 2541
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์และประเมินผลการอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นสำหรับครู
แหล่งทุนวิจัย

16

ปีที่วิจัย 2539
ชื่อโครงการ การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาและค่าใช้จ่ายของของนักศึกษาคุรุทายาทสถาบันราชภัฏ
แหล่งทุนวิจัย

17

ปีที่วิจัย 2538
ชื่อโครงการ การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาภาคกศ.บป. เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

18

ปีที่วิจัย 2538
ชื่อโครงการ การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาสถาบัน ราชภัฏ
แหล่งทุนวิจัย

19

ปีที่วิจัย 2538
ชื่อโครงการ การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยครูใน สหวิทยาลัยพุทธชินราช
แหล่งทุนวิจัย

20

ปีที่วิจัย 2538
ชื่อโครงการ การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๘
แหล่งทุนวิจัย

21

ปีที่วิจัย 2538
ชื่อโครงการ ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก
แหล่งทุนวิจัย

22

ปีที่วิจัย 2538
ชื่อโครงการ การศึกษาภูมิหลัง สภาพความเป็นอยู่ สภาพปัญหา และความต้องาการของนักศึกษาใหม่ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

23

ปีที่วิจัย 2537
ชื่อโครงการ การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๔สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๗
แหล่งทุนวิจัย

24

ปีที่วิจัย 2536
ชื่อโครงการ การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๓สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ ๒๕๓๖
แหล่งทุนวิจัย

25

ปีที่วิจัย 2535
ชื่อโครงการ การศึกษาการขยายผลของครูแม่บทแบบตามโครงการอบรมครูผู้สอนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๕
แหล่งทุนวิจัย

1

ปีที่เผยแพร่ 2559
ชื่อโครงการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร
แหล่งที่เผยแพร่ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ หน้า ๔๑ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙

2

ปีที่เผยแพร่ 2558
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรและตาก
แหล่งที่เผยแพร่ สักทองวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๑ ฉบับที่ : ๓ เลขหน้า : ๙๗ เดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

3

ปีที่เผยแพร่ 2559
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑ เลขหน้า ๔๖ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙

4

ปีที่เผยแพร่ 2558
ชื่อโครงการ การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของการบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ เลขหน้า ๗๙ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘

5

ปีที่เผยแพร่ 2558
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนัดเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ เลขหน้า ๑๑๗ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘

6

ปีที่เผยแพร่ 2558
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ และ ๒
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘เลขหน้า :๕๙

7

ปีที่เผยแพร่ 2558
ชื่อโครงการ การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๘ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘ เลขหน้า : ๔๗

8

ปีที่เผยแพร่ 2558
ชื่อโครงการ การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๘
แหล่งที่เผยแพร่ ตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) กรกฎาคม ๒๕๕๘ เลขหน้า ๑๐๙

9

ปีที่เผยแพร่ 2556
ชื่อโครงการ การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
แหล่งที่เผยแพร่ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๑๙ ฉบับที่ : ๑ เลขหน้า : ๓๑-๔๒ ปีพ.ศ. : ๒๕๕๖

10

ปีที่เผยแพร่ 2555
ชื่อโครงการ การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิต
แหล่งที่เผยแพร่ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๗ ฉบับที่ : ๒๐ เลขหน้า : ๑-๑๒ ปีพ.ศ. : ๒๕๕๕


ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP