นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ

นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ

ข้าราชการ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์

ทำงานปกติ

1

ปีที่วิจัย R000000389
ชื่อโครงการ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวังบัว อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพช
แหล่งทุนวิจัย

2

ปีที่วิจัย R000000375
ชื่อโครงการ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

3

ปีที่วิจัย R000000374
ชื่อโครงการ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

4

ปีที่วิจัย R000000071
ชื่อโครงการ ผลกระทบของศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุสาหกรรม
แหล่งทุนวิจัย

5

ปีที่วิจัย R000000092
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

6

ปีที่วิจัย R000000128
ชื่อโครงการ ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ
แหล่งทุนวิจัย

7

ปีที่วิจัย R000000164
ชื่อโครงการ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านผู้ประกอบการของที่ระลึกของจังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

8

ปีที่วิจัย R000000179
ชื่อโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
แหล่งทุนวิจัย

9

ปีที่วิจัย R000000205
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
แหล่งทุนวิจัย

10

ปีที่วิจัย R000000268
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน
แหล่งทุนวิจัย


ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP