• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)

 • สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • KM หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • การเข้าตรวจสอบประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 - 2561

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์” ระหว่างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP