• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17

 • เสวนาพิเศษ และประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

 • อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการการทำวิทยานิพนธ์/ (E-THESIS)

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน”

 • อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) นักศึกษาปริญญาเอก

 • ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2560

 • อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและสาขาการปกครองท้องถิ่น

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำหน้าวิทยานิพนธ์

 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณ ของนักบริหารการศึกษา • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP