• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 • ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • สัมมนาวิชาการนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เรื่อง “สะพานดาว”

 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

 • การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 • พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP