• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • สัมมนาทางวิชาการ “เปลี่ยนแปลงอย่างไร? การศึกษาไทยก้าวหน้า”

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบัณฑิตศึกษา และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

 • การประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • ประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ”

 • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 16

 • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 3/2559

 • โครงการหนุนเสริมการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์

 • กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์

 • ประเพณีรดน้ำ - ดำหัวขอพรคณาจารย์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๙ • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP