• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ประเภทโควต้า)

 • สัมมนาวิชาการนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • ประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย “Interdisciplinary Research for Local Development Sustainability”

 • งานประสานดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

 • การอบรมแผนกลยุทธ์ : โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • การประชุมเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2558

 • อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ นักศึกษาปริญญาโท

 • สืบสานประเพณีไทย ยุทธศาสตร์ร่วมใจ รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP