• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • “การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองและการออกแบบบรรจุภัณฑ์”

 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสัมมนาเรื่อง“การประยุกต์ใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำรงชีวิต ในยุคโควิด – 19”

 • การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • ปฐมนิเทศการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

 • บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมและสัมมนา“การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์คลองลาน

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดอบรม

 • การบรรยายพิเศษ ในรายวิชา "ศาสตร์พระราชากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ของสาขายุทธศาตร์การบริหารและการพัฒนา • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP