• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • “การอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

 • ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรการบริหารการศึกษา

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

 • ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

 • การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (GNRU) ครั้งที่ ๒๑

 • นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาวิถีใหม่ในยุค Disruption

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP