• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • การสอบวิทยานิพนธ์และโครงร่างวิทยานิพนธ์

 • การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • อบรมการการทำวิทยานิพนธ์อิเลคทรอนิคส์(I-THESIS)

 • อบรมการการทำวิทยานิพนธ์อิเลคทรอนิคส์(I-THESIS)

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ซึม(ไม่)เศร้า ถ้าเข้าใจ”

 • บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำหน้ากากผ้าต้านโควิด-19

 • กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

 • สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กราบนมัสการวัดพระบรมธาตุนครชุม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

 • สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP