• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • สัมมนาชมรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา NGRC ครั้งที่ 49

 • ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

 • ปฐมนิเทศการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • เสวนา: ชาติพันธุ์กับการพัฒนา “มองเมืองใหม่ ผ่านเส้นสาย ลายผ้าปกาเกอะญอ”

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 • ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2562

 • การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP