• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • กิจกรรมการพัฒนาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

 • สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 • โครงการบริการวิชาการ..บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน”

 • การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) และการทำวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิกส์

 • การประชุมความร่วมมือผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย สคบท. และ ทคบร.

 • การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 • วิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP