• banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์


เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา   จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร๑๒) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ประจำหลักสูตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่    กับนักศึกษารุ่นน้องในการทำวิทยานิพนธ์ และเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและคุณภาพในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐ คน
CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
28,061
เริ่ม 2019-11-26

MAP