• banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สัมมนาชมรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม


             เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาและการพัฒนา ร่วมกับศิษย์เก่าดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๑ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “ก้าวใหม่สู่การขับเคลื่อนนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชายุทธศาสตร์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชมรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม และ ๒)  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร

            สำหรับในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ ดร.สมชัย  วงษ์นายะ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ กล่าวให้การต้อนรับ สำหรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย คณาจารย์  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ ๑ – ๑๒  และระดับปริญญาโท รุ่นที่ ๑ – ๒  รวมทั้งสิ้นกว่า ๕๐ คน
CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
28,061
เริ่ม 2019-11-26

MAP