• banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา


เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒  มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา งานประสานดุษฎีบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจากมหาวิทยาลัยและภายใน ประกอบด้วย ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ประภาส เกตุไทย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์         และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ ผศ.ดร.รัชนี นิธากร รศ.ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์ ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ โดยมี รศ.ดร.ณัฐรดา เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกร่วมรับฟัง           และศึกษารูปแบบวิธีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งภายหลังจากการสอบ ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อน ๆ และนักศึกษา        รุ่นน้อง
CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
28,064
เริ่ม 2019-11-26

MAP