• banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)


                        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กว่า 24 แห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา มหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                    โดยมีการรับมอบตำแหน่งประธานคนใหม่ โดยประธานสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาฯ เดิม คือ รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุลคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กับประธานสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาฯ คนใหม่ คือ ผศ.ร้อยตรีหญิง ดร. วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีรองประธาน 2 คน คือ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี จากนั้นเป็นการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานบัญชีอุดหนุน สคบท. รายงานการจัดทำจุลสาร สคบท. ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน สคบท.  วาระปี พ.ศ. 2563-2564 การกำหนดเจ้าภาพการประชุม สคบท. และเจ้าภาพการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 – 2564 พิจารณากำหนดการและประเด็นการประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก สคบท,ทคบร และบริษัทซีพี และพิจารณาปรับรอบการเก็บเงินค่าบำรุง สคบท. ของสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่
CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
28,067
เริ่ม 2019-11-26

MAP