• banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
  • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย


เมื่อวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ๗  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) และร่มเย็น เฮาส์  ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน และตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยมีอาจารย์ศิริพร โสมคำภา และอาจารย์ ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน เป็นวิทยากรในกิจกรรมในครั้งนี้
CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
28,068
เริ่ม 2019-11-26

MAP