• รับปริญญาบัตร
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์กับการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”


                                                                                              การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง

                                                                    “ยุทธศาสตร์กับการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 

                                 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์กับการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และศิษย์เก่าสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ณ ห้องประชุม 8A  ชั้น 8  บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีคณาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย กับยุทธศาสตร์การบูรณาการความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย ศิษย์เก่า คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น  30 คน โดยการกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ประจำสาขา และศิษย์เก่า สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
66,148
เริ่ม 2019-11-26

MAP