• รับปริญญาบัตร
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมทำบุญ บัณฑิตวิทยาลัย


                                                                                       กิจกรรมทำบุญ บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม  ทำบุญ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)  โดยมี รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมกับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษา และอาจารย์ประจำสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ตลอดจนเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
66,148
เริ่ม 2019-11-26

MAP